Privacy

Deze privacyverklaring (hierna: ‘’privacyverklaring’’) bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die STUK van jou verzamelt, alsook over de wijze waarop STUK je persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Deze privacyverklaring regelt dus de verwerking van je persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking, zijnde:

STUK Kunstencentrum vzw (hierna ‘’STUK’’),
met maatschappelijke zetel te [Naamsestraat 96, 3000 Leuven]
en ingeschreven in de K.B.O. onder 0411.973.450.

Deze privacyverklaring is onder meer van toepassing op (i) onze websites (hierna genoemd de “website”) en (ii) alle relaties (m.i.v. STUK-partners) tussen STUK en haar klanten.

Telkens wanneer je je persoonsgegevens verstrekt, zal STUK ze behandelen in overeenstemming met het hieronder beschreven beleid. Lees deze privacyverklaring aandachtig door aangezien die je rechten en plichten ten aanzien van STUK bevat.

STUK behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. De privacyverklaring kan regelmatig worden herwerkt of geüpdatet, en we adviseren je om die regelmatig opnieuw te bekijken zodat je van die wijzigingen op de hoogte bent. Evenwel zullen we je in die gevallen ook daartoe uitnodigen, door middel van een aankondiging via onze website, social media, nieuwsbrieven, ...

Artikel 1 – Algemeen

  1. Over je toestemming:
 • het aanmaken van een account wanneer je tickets koopt,
 • je bezoek aan de website,
 • je inschrijven voor een gratis activiteit (e.g. workshops, lezingen)/nieuwsbrief/actie of wedstrijd,

impliceert jouw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van je persoonsgegevens, of door opt-in) van deze privacyverklaring, en aldus van de manier waarop wij je persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.


1.2. STUK leeft de ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de ‘Wet van 11 december 1998’ alsook de ‘anti-spambepalingen’ uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent ‘het recht van de elektronische economie’.

1.3. STUK stelt zich middels huidige privacyverklaring tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die jij ons meedeelt:

 • Omdat we ons aanbod altijd willen verbeteren én opdat je daar ook effectief op kan ingaan, bewaren we van jou een aantal persoonsgegevens, zoals:

  • je naam, voornaam en login-gegevens,
  • je adres, e-mail, telefoonnummer, woonplaats,
  • je leeftijd of geboortedatum,
  • je voorkeurstaal,
  • hoe je van STUK-nieuws geïnformeerd wilt worden,
  • je voorkeuren qua aanbod (dans, beeld, geluid) en distributie (digitaal, print),
  • de demografische categorieën waartoe je behoort. • Daarnaast verzamelen wij ook nog andere persoonsgegevens:
  • M.b.t. onze diensten en website waar je gebruikt van maakt:
   • je IP-adres
   • gegevens die we door cookies hebben verkregen
  • mogelijks foto’s van jou als je in STUK naar een activiteit komt
   • wanneer je in STUK komt, kan het zijn dat je gefotografeerd wordt, en dat deze foto’s op onze website en onze social media verschijnen om onze evenementen te documenteren. Als je dat niet wenst, laat het bij aankomst in STUK weten aan STUK onthaal.
   • Als je later foto’s met jou wil laten verwijderen, mag je altijd een bericht sturen naar privacy@stuk.be.
   • Voor publicatie van foto’s met kinderen waarop ze herkend kunnen worden, vragen we vooraf toestemming aan de begeleidende persoon.
  • En deze die je zelf al openbaar kan hebben gemaakt:
   • wanneer je iets publiek post over STUK op social media, is het ons toegelaten om die te gebruiken en eventueel te delen op onze website of andere sociale media (Facebook, Instagram, ...)

2.2. STUK verzamelt deze persoonsgegevens:

 • Wanneer je onze website bezoekt,
 • Wanneer je een account aanmaakt (bv. wanneer je tickets aankoopt – zowel aan de kassa als online),
 • Door het gebruik van cookies,
 • Via sociale media (Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, ....), of
 • Via onze eventpartners (30CC, fABULEUS, WISPER, KU Leuven, Festival 20/21).

Artikel 3 – Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?

3.1. Algemeen: Omdat je van onze diensten gebruik wilt maken

a. We verwerken onder meer je IP-adres opdat we onze website op peil willen houden en verbeteren. Op die manier kunnen we ook verdachte gedragingen tegengaan op de website. We zijn namelijk verantwoordelijk voor die omgeving geheel veilig en werkzaam te houden! We beschouwen dat in ons gerechtvaardigd belang en denken dat je dat kan begrijpen.

b. Ook zullen we onder meer je aangegeven interesses en aankoophistoriek gebruiken om het STUK-aanbod te optimaliseren. We zorgen er namelijk graag voor dat je ons wilt blijven bezoeken en nemen aan dat jij dat ook graag wilt. (Anderzijds kan je voor meer info over nieuwsbrieven artikel 3.3 nalezen.)

c. Onder meer je accountgegevens en andere identificatiegegevens worden verwerkt om je account te beheren en opdat je van onze diensten gebruik kan maken. We doen dat omdat we daardoor ons deel van de overeenkomst – aangegaan op jouw initiatief – uitvoeren: we zorgen ervoor dat jij je account kan gebruiken voor onze diensten!

d. Onder meer je naam en adresgegevens verwerken we opdat je aankopen kan doen, en ook die aankopen (of gerelateerde specifieke communicatie zoals wijzigingen, annulatie of praktische info over de voorstellingen) in je mail- of postbus krijgt. Wederom voeren wij daardoor ons deel van de overeenkomst uit, die op jouw initiatief werd aangegaan.

3.2 Jouw communicatie

Wanneer je een e-mail of een brief naar ons stuurt, is het goed mogelijk dat we die berichten, samen met je contactgegevens, gaan bewaren.

Soms vragen we je zelfs – naar aanleiding van die berichten – om extra persoonsgegevens. (Bijvoorbeeld als je ons iets stuurt via Facebook, zouden we je om je telefoonnummer kunnen vragen). We doen dat allemaal opdat we je vragen en verzoeken goed zouden kunnen behandelen.

Ook zullen wij wanneer je ons tagt op sociale media (zowel door hashtag, locatie, of andere), dat beschouwen als een toelating om je post of bericht te mogen herpubliceren. Als je daar evenwel helemaal niet akkoord mee gaat, mag je ons altijd contacteren (via sociale media zelf, dan wel via hetgeen is aangegeven in Artikel 5.6 van deze verklaring) opdat we dat ongedaan maken. We zullen dan zo snel als mogelijk gevolg geven aan je verzoek!

3.3. Direct Marketing

STUK maakt ook gebruik van je persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

We versturen je graag geregeld informatie over ons actuele programma door middel van digitale nieuwsbrieven of papieren brochures.

Je bent je natuurlijk helemaal vrij om je daarvoor uit te schrijven (door middel van het klikken op de link in de digitale nieuwsbrief, of door een bericht te sturen naar het adres aangegeven in de papieren brochure).

Je inschrijven op onze nieuwsbrieven zal enkel gebeuren na je expliciete toestemming (opt-in) of wanneer je bij een aankoop niet aangeeft dat je geen nieuwsbrieven van ons wilt ontvangen (soft opt-in).

Eenmaal je je toestemming hebt gegeven, en op onze adressenlijst terecht bent gekomen, mag STUK je persoonsgegevens gebruiken om je enerzijds de door jou geselecteerde nieuwsbrieven te bezorgen, maar ook om ander nieuws gerelateerd aan STUK activiteiten of gebeurtenissen tot bij jou te krijgen – maar enkel wanneer wij denken dat die berichtgeving daadwerkelijk relevant voor je is.

STUK geeft geen persoonsgegevens door aan haar partners of derden voor direct marketingdoeleinden.

3.4. Doorgifte aan derden:

Opdat we je persoonsgegevens veilig en correct kunnen bewaren, raadplegen, corrigeren of andere handelingen kunnen uitvoeren binnen een software of hardware omgeving, moeten we toegang verschaffen aan onze werknemers. STUK garandeert dat die toegang enkel op basis van het uiterst noodzakelijke wordt toegestaan.

Ook doen wij beroep op een aantal derde partijen (Ticketmatic, Statik, Google) om de door jou aangevraagde diensten goed te kunnen uitvoeren:

· opdat we je nieuwsbrieven kunnen versturen,

· om je beleving van onze website mogelijk te maken en te optimaliseren,

· opdat je tickets kan bestellen,

· opdat je je kan inschrijven voor activiteiten (bijvoorbeeld als een workshop bepaalde voorwaarden vooropstelt),

· opdat je naar een voorstelling kan gaan en ook geen hinder ondervindt als wij met eventpartners zouden samenwerken (zoals 30CC, fABULEUS, …),

· opdat je ons gemakkelijk kan bereiken via sociale media.

STUK garandeert een vergelijkbaar niveau van bescherming door contractuele verplichtingen op te leggen aan die derde partijen, die vergelijkbaar zijn met die voorzien in deze verklaring.

Evenwel is het intern gebruik van je persoonsgegevens in STUK de regel. We kunnen je garanderen dat je persoonsgegevens niet verkocht of op andere wijze doorgegeven wordt aan andere dan de hierboven omschreven derde partijen zonder jouw toestemming, en we hebben daartoe ook de nodige juridische en technische maatregelen genomen.

Als er alsnog een doorgifte zou gebeuren naar een derde partij die niet onder de hierboven aangegeven categorieën valt, zal STUK je – wanneer dat redelijkerwijs mogelijk is – op voorhand informeren. Je dient evenwel te beseffen dat dat niet altijd juridisch mogelijk is.

3.5. Doorgifte in uitzonderlijke omstandigheden:

Enkel in uitzonderlijke omstandigheden is het mogelijk dat STUK verplicht wordt om je persoonsgegevens over te dragen naar aanleiding van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan dwingende wetten en/of voorschriften. Als dat redelijkerwijs mogelijk is, zal STUK proberen je op voorhand in te lichten, tenzij dat niet mag omwille van wettelijke redenen.

Jij bent verantwoordelijk voor het verstrekken van persoonsgegevens aan STUK en je hebt bijgevolg een zekere mate van verantwoordelijkheid daarvoor opgenomen. Als bepaalde informatie onvolledig of mogelijks onjuist zou zijn, behoudt STUK zich het recht voor om bepaalde diensten tijdelijk of zelfs permanent uit te stellen.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

STUK bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor die eerst waren verzameld, of dan wel op grond van de wet vereist is. De lokale wetgeving (inzake het bewaren van deze gegevens) wordt daarbij altijd geraadpleegd en nageleefd. STUK houdt je persoonsgegevens tot maximaal 8 jaar na het laatste gebruik bij.

Artikel 5 – Jouw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen en een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die STUK van jou verwerkt, in zoverre dat STUK daardoor geen bepaalde wettelijke of contractuele verplichtingen zou schenden (zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de veiligheid van onze systemen).

STUK maakt dat mogelijk als je een schriftelijk verzoek stuurt (met kopie van identiteitskaart) naar:

Post:

STUK vzw

Naamsestraat 96

3000 Leuven

Of via e-mail naar:

privacy@stuk.be

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

Je bent vrij je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan STUK. Daarnaast kan je vragen dat wij je persoonsgegevens verbeteren, aanvullen of verwijderen.

Logischerwijze zal soms dergelijk verzoek of weigering leiden tot onze onmogelijkheid om jou nog te kunnen voorzien van bepaalde STUK-diensten.

Je mag eveneens vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet:

Je hebt het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens als je ernstige en gegronde redenen hebt om dat te doen.

Je kan ook bezwaar aantekenen tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing. In dat geval hoef je geen reden op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens die door STUK verwerkt worden, in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken te doen overdragen, in zoverre dat STUK daardoor geen bepaalde wettelijke of contractuele verplichtingen zou schenden (zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de veiligheid van onze systemen).

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, kan je die altijd weer intrekken.

5.6. Uitoefening van deze rechten, of vragen in het algemeen met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

Neem gerust contact op met:

STUK vzw

Naamsestraat 96

3000 Leuven

E-mail: privacy@stuk.be

6.7. Geautomatiseerde beslissingen en profilering:

De verwerking van je persoonsgegevens omvat geen profilering en er is ook geen sprake van geautomatiseerde beslissingen.

5.8. Recht om klacht in te dienen:

Je kan erop vertrouwen dat we je persoonsgegevens op een behoorlijke en rechtmatige manier behandelen en altijd geheel in lijn met wat er in deze privacyverklaring is aangegeven. Ook zullen we nooit meer van je vragen dan wat echt nodig is – zo zie je bijgevolg dat bepaalde invulvelden niet verplicht zijn.

Je hebt steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie,

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer,

Drukpersstraat 35,

1000 Brussel,

Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2274 48 35,

e-mail: commission@privacycommission.be

wat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet laat. Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van je persoonsgegevens door STUK, kan je dus een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. STUK werkt met bepaalde technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om te vermijden dat vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, toegang of verspreiding van je persoonsgegevens – op een wijze die niet in lijn is met wat er in deze privacyverklaring staat - zou kunnen plaatsvinden.

6.2 STUK is geenszins aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door een onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van je persoonsgegevens door een derde.

Je moet dan ook zelf verantwoordelijkheid tonen met betrekking tot je gebruik van onze diensten, bijvoorbeeld door alle ongeoorloofde toegang tot je aanmeldings- en toegangscode te vermijden. Je bent als enige aansprakelijk voor het gebruik van onze website, je IP-adres en je identificatiegegevens, met inbegrip van het vertrouwelijke karakter daarvan.

Artikel 7 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze privacyverklaring wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het

Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.

De rechtbanken van Leuven zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat

zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze privacyverklaring.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de Engelse privacyverklaring met de Nederlandse, zal de Nederlandse versie voorrang hebben.

Aanwezigheidsformulier COVID-19

Na de Veiligheidsraad van 27 juli is het registreren van bezoekers van culturele activiteiten verplicht. Het verwerken van die gegevens is in regel met de GDPR-wetgeving.

We verwerken je gegevens, direct in opdracht van de overheid, en in lijn met de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad, op grond van artikel 6, c (“noodzakelijke verwerking om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust”) en artikel 3, 10° Ministerieel besluit van 24 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Indien je vragen hebt over deze verwerking, of je wil een verzoek dan wel klacht indienen, kan je de Data Protection Officer van het Agentschap Zorg & Gezondheid contacteren via veiligheidsconsulent.zg@vlaanderen.be.