© Helena Goñi
Geluid   /   Concert

Kali Malone & Stephen O’ Malley perform with Modular Organ System

Twee tita­nen van de heden­daag­se dro­ne-muziek gaan in dia­loog met het Modular Organ System in het ana­to­misch theater.

➤ Datum 06.06.22 → 19:30 & 21:00
➤ Adres: Anatomisch Theater, Minderbroedersstraat 50, Leuven
➤ Tickets: €18 / €14 reductie (STUKkaart of KU Leuven Cultuurkaart)
➤ Zittend concert met gesloten deuren. Kom op tijd, laatkomers worden niet binnengelaten.
➤ Toegankelijkheid: De zaal is toegankelijk voor personen met een rolstoel.

PROGRAMMA

19:30 Show 1 (50')
21:00 Show 2 (50')

Sinds 2017 ont­wik­ke­len de Berlijnse muzi­kan­ten en kun­ste­naars Phillip Sollmann en Konrad Sprenger het Modular Organ System. Deze con­ti­nu groei­en­de geluids­s­culp­tuur met orgel­pij­pen en hoorns biedt een klin­ken­de omge­ving die luis­te­raars kun­nen ver­ken­nen door rond te wan­de­len en kan zowel een instal­la­tie als een instru­ment voor live per­for­man­ces zijn. Speciaal voor de gele­gen­heid zul­len de Zweeds-Amerikaanse com­po­nis­te Kali Malone en de Amerikaanse gita­rist, com­po­nist en Sun O)))-oprichter Stephen O’Malley een site spe­ci­fic duo-per­for­man­ce bren­gen met het Modular Organ System. Verwacht je aan elek­tro­a­koes­ti­sche explo­ra­ties en zin­de­ren­de dro­nes met een gro­te licha­me­lij­ke en per­cep­tu­e­le impact.

KALI MALONE

De com­po­si­ties van Kali Malone maken gebruik van spe­ci­fie­ke tuning sys­te­men in een mini­ma­lis­ti­sche struc­tuur voor pijp­or­gel, koor, kamer­mu­ziek­en­sem­bles en elek­tro-akoes­ti­sche for­mats. Malones muziek is rijk aan har­mo­ni­sche tex­tuur door syn­the­ti­sche en akoes­ti­sche instru­men­ta­tie, repe­ti­tie­ve bewe­gin­gen en lan­ge­re duur. De muziek wordt geka­rak­te­ri­seerd door emo­ti­o­ne­le, dyna­mi­sche en affec­tie­ve tin­ten met een ver­bluf­fend die­pe focus.

Malones veel­ge­pre­zen album The Sacrificial Code uit 2019 is een werk van bij­na twee uur gecon­cen­treer­de pijp­or­gel­stuk­ken met een die­pe emo­ti­o­ne­le weer­klank. Met zijn lang­za­me, uit­ge­puur­de en schijn­ba­re sober­heid, leidt The Sacrificial Code ons door een bij­na tran­ce-indu­ce­rend pro­ces waar­bij we kwets­ba­re, opmerk­za­me luis­te­raars wor­den van elke klei­ne bewe­ging en waar­bij elke klei­ne ver­schui­ving in geluid wordt uit­ver­groot door stil­te. Het is een unie­ke oefe­ning in trans­cen­den­tie door zelf­be­heer­sing, een tref­fen­de uit­wer­king van idee­ën ont­spro­ten aan een aca­de­mi­sche en con­cep­tu­e­le struc­tuur die gaan­de­weg diep­gaan­de per­soon­lij­ke dimen­sies ont­hult. Het wordt geken­merkt door per­cep­tie-ver­an­de­ren­de ken­mer­ken die zelf­on­der­zoek aan­moe­digt zon­der weg­wij­zers of een voor­af bepaald eind­punt.

Kali Malone trad uit­ge­breid op in Europa en Noord-Amerika op Musica Festival, Berlin Atonal, Moogfest, Kanal Pompidou, Elbphilharmonie, Paris Philharmonie en Radio France. Haar com­mis­sie­pro­jec­ten en resi­den­ties omvat­ten de Ina GRM, Berlin Monom, The Richard Thomas Foundation, MACBA, Macadam Ensemble, Orgelpark, Elektronmusikstudion en Tempo Reale. Ze werkt samen en treedt op met ver­schil­len­de arties­ten, waar­on­der Stephen O’Malley, Lucy Railton, Frederikke Hoffmeier, Leila Bordreuil, Drew McDowall, Caterina Barbieri en Ellen Arkbro. In 2016 richt­te ze samen met Maria W Horn het pla­ten­la­bel en de con­cert­se­rie XKatedral op in Stockholm.


STEPHEN O'MALLEY

De Amerikaanse com­po­nist en muzi­kant, voor­al bekend als gita­rist en oprich­ter van Sunn O))), oogst­te veel bewon­de­ring als tove­naar van ver­nieu­wen­de samen­wer­kin­gen en als ver­te­gen­woor­di­ger van de artis­tie­ke avant-gar­de muziekscene.

O’Malley werd gebo­ren in New Hampshire, VS en groei­de op in Seattle. Na het oprich­ten met Greg Anderson, van Sunn O))) in 1998, richt­te hij ook de groe­pen Khanate (2000), KTL (2005), Nazoranai (2011) en ÄÄNIPÄÄ (2011) op. Hij ver­liet Seattle voor New York voor tien jaar en woont nu in Parijs. Hij werkt regel­ma­tig samen met out­si­der-muzi­kan­ten, arties­ten en com­po­nis­ten in ver­schil­len­de samen­stel­lin­gen, zowel live als in studio’s. Hij hielp bij het opzet­ten van de pla­ten­la­bels Southern Lord (in 1998) en Ajna Offensive (in 1995) en werk­te van 1997 tot 2000 als art direc­tor voor Misanthropy Records. In 2011 richt­te hij samen met Peter Rehberg Ideologic Organ op, een subla­bel van Editions Mego.

O’Malley’s werk wordt geken­merkt door zijn opmer­ke­lij­ke bre­de blik en diver­si­teit en door zijn samen­wer­kin­gen met een breed sca­la aan expe­ri­men­te­le muzi­kan­ten waar­on­der Scott Walker, Merzbow, Jim O’Rourke, Keiji Haino, Mats Gustaffson, Peter Rehberg en Oren Ambarchi, Franse cho­re­o­graaf en the­a­ter­re­gis­seur Gisèle Vienne, auteur Dennis Cooper, Israëlische diri­gent Ilan Volkov, Amerikaanse beeld­hou­wer Banks Violette, Italiaanse per­for­man­ce­kun­ste­naar Nico Vascellari, Amerikaanse film­ma­ker Jim Jarmusch, mode­ont­wer­per Rick Owens, Belgische film­ma­ker Alexis Destoop en heden­daag­se com­po­nis­ten Roger Tessier, Eyvind Kang en Alvin Lucier, en Iancu Dumitrescu.

ma 6 jun 2022 19:30
ma 6 jun 2022 21:00

Locatie

Anatomisch Theater
  • Minderbroedersstraat 50
  • Leuven

Prijs

€18 basis
€14 reductie (STUKkaart of KU Leuven Cultuurkaart)