Lukas De Clerck - Aulos

Lukas De Clerck is een Brusselse geluids­kun­ste­naar en muzi­kant. Zijn werk vindt het uit­zon­der­lij­ke in het dag­da­ge­lijk­se. Zijn doel: een speel­tuin oproe­pen waar de luis­te­raar wel­kom is. Naast het solo­pro­ject Bloedneus en de Snuitkever, speelt hij in ver­schil­len­de pro­jec­ten zoals 2GIRLSNAMEDSERGIO en Ï Î.

Bloedneus en de Snuitkever is het vehi­kel voor het explo­re­ren van nieuw muzi­kaal ter­rein, dank­zij een antiek instru­ment: de Aulos. Deze dub­bel-riet­bla­zer wordt gepor­tret­teerd op vele antie­ke beel­den, maar — aan­ge­zien opne­men in pre-chris­te­lij­ke tij­den iet­wat onge­woon was — blijft het instru­ment een enig­ma. In 2021 is het instru­ment vol­le­dig onaf­han­ke­lijk van haar oor­spron­ke­lij­ke eige­naars, en is het onge­raakt door de geschie­de­nis. Bloedneus en de Snuitkever staat eigen­han­dig in voor een actuele renais­san­ce door nieuw leven te bla­zen in een mil­len­nia-oud instrument.