Younes Zarhoni

Younes Zarhoni focust tijdens zijn residentie op een onder­zoek rond Arabische poly­fo­ne zang, micro­to­na­li­teit, quadrafonische instal­la­ties, poë­zie en gra­fi­sche partituren.

Younes is een kun­ste­naar uit Brussel. Zijn werk ver­kent het kruis­punt van audio en visu­e­le kunst en richt zich op opvat­tin­gen over nati­o­na­le, reli­gi­eu­ze en artis­tie­ke iden­ti­teit door mid­del van elek­tro­ni­sche muziek­per­for­man­ces, geluids­in­stal­la­ties en visu­eel werk.