Expo   /   Geluid   /   Lezing

Floris Vanhoof (artist talk)

Artist talk in BAC ART LAB KU Leuven met kun­ste­naar Floris Vanhoof.

UPDATE 9 MEI

An Roovers moet haar artist talk annuleren wegens ziekte. Daardoor vervalt het eerste deel van de artist talk in de Kruidtuin : we starten meteen in BAC ART LAB.

Er zal dus alleen een (langere) artist talk zijn van Floris Vanhoof, die start om 19:00.

➤ Datum 12.05.22 → 19:00
➤ Adres: BAC ART LAB KU LEUVEN, Vital Decosterstraat 102, 3000 Leuven.
➤ Gratis met reservatie (via deze link of hieronder)
➤ Taal: Nederlands
➤ Toegankelijkheid: BAC ART LAB KU Leuven is niet toegankelijk voor personen met een rolstoel.

Programma

19:00 Start (BAC ART LAB KU Leuven)
19:00 Talk Floris Vanhoof (BAC ART LAB KU Leuven)
20:00 Einde + drink

Floris Vanhoof is een veel­zij­di­ge Antwerpse media­kun­ste­naar en muzi­kant. Hij bouwt zelf­ge­maak­te muzi­ka­le cir­cuits en oude pro­jec­to­ren om tot instal­la­ties, expand­ed cine­ma, per­for­man­ces, films en muziek­uit­ga­ves. Door het ene medi­um in het ande­re te ver­ta­len onder­zoekt hij hoe onze per­cep­tie werkt en hoe nieu­we per­spec­tie­ven ont­staan. Voor de geluids­kunst­ex­po Hear Here cre­ëer­de Floris Vanhoof in BAC ART LAB KU Leuven de instal­la­tie Antenna. Deze vleu­gel­pi­a­no gekroond met zes­hoe­ki­ge anten­ne wordt bespeeld door onzicht­ba­re elek­tro­mag­ne­ti­sche stra­lin­gen, zoals radio- of smartpho­ne-sig­na­len. Met Antenna wil­de Vanhoof een oud mecha­nisch instru­ment plaat­sen in een tijd­perk waar­in alle din­gen draad­loos met elkaar ver­bon­den zijn, en zien en horen hoe zo’n voor­werp daar­op reageert.

An Roovers is een Belgische kun­ste­naar die sinds 2020 resi­deert in de Cas-co studio’s. Haar fas­ci­na­tie voor natuur, tra­di­tie en geschie­de­nis ver­taalt zich in een intu­ï­tie­ve sculp­tu­ra­le prak­tijk dat zich best laat omschrij­ven als drie­di­men­si­o­na­le teke­nin­gen. Aarde/​klei is de grond­stof voor Roovers haar per­soon­lijk mini­ma­lis­ti­sche oeu­vre dat zowel poë­tisch als maat­schap­pe­lijk geën­ga­geerd is. In haar lezing gaat Roovers die­per in op haar prak­tijk en het werk LAAN, een in-situ werk dat tij­dens de geluids­kunst­ten­toon­stel­ling Hear Here in de Kruidtuin te vin­den is.


Een orga­ni­sa­tie van STUK — Huis voor Dans, Beeld & Geluid in samen­wer­king met Let’s Talk Leuven, KU Leuven Dienst Cultuur, Cas-co, BAC ART LAB KU Leuven & Kruidtuin

do 12 mei 2022 19:00

Locatie

STUK op locatie : BAC ART LAB KU Leuven
  • Vital Decosterstraat 102
  • -
  • 3000 Leuven

Prijs